آدرس: يزد، بلوار جمهوري، خيابان ماهباف، جنب شرکت الکتریک مهنور

کد پستي: ۸۹۱۸۷۸۶۷۷۵

تلفن : ۳۵۲۴۳۴۱۵ ۳۵ ۹۸+

نمابر: ۳۵۲۵۶۰۶۴ ۳۵ ۹۸+

ايميل:  info @mahnoor.ir